فوریت های پزشکی
سایت آموزشی فوریت های پزشکی
صفحه نخست                 تماس با مدیر                    پست الکترونیک                   RSS                  ATOM
اورژانس های داخلی


HEART

: CARDIO VASCULAR SYSTEM

قلب عضوی عضلانی و توخالی است كه در مركز قفسه سینه در محلی بنام مدیاستن بین ریه ها و روی دیافراگم قرار دارد. در داخل این عضو در واقع دو پمپ یكی در سمت راست و دیگری در سمت چپ قرار دارند. این دو پمپ خون را بطور همزمان و تقریبا با حجم مساوی تخلیه می كنند. ریتمیك دیواره عضلانی ایجاد میDiastol و انبساطSystolعمل تلمبه ای قلب توسط انقباض شود. قلب طبیعی در هر دقیقه 60 – 100 ضربه ایجاد می كند كه میانگین 80 ضربه در هر دقیقه تقریبا بطور متوسط در بالغین 70 سی سی یا میلی لیتر خون از هر طرف تخلیه می كند.

برون ده قلبی = حجم ضربه ای * ضربان قلب

HR* SV= COP

ضربان قلب HR

حجم ضربه ای SV

برون ده قلبی COP

حجم خونی است كه با هر ضربه از بطن خارج و به آئورت وارد می شود. :SV

:Coronary Arteries

عضله قلب از نظر متابولیك دارای فعالیت زیادی است و به همین دلیل نیازمندی های آن به اكسیژن و مواد غذایی نیز زیاد و مداوم است. این مواد توسط سرخرگهای كرونر به قلب می رسند و عضله قلب در حدود نیمی از اكسیژن موجود در سرخرگ كرونری را مصرف می كنند. این عروق نزدیك به منشا آن ( قوس آئورت ) از بطن چپ مشروب می شوند.


Conduction System Of The Heartسیستم هدایتی قلب :

سلولهای تخصص عمل یافته دستگاه هدایتی امواج الكتریكی تولید و هدایت می كند. در نتیجه آن

عضله میوكارد منقبض می شود. این سلولها دارای خاصیت ریتمیك ذاتی هستند.

گروهی از سلولها دارای سریعترین خاصیت ریتمیك داخلی هستند و تعداد ضربات قلب را تعین می ( ورید فوقانی ) به دهلیز راست قرار دارند و بعنوان ضربان سازS.V.Cكنند. اینها در محل اتصال

نامیده می شود كه 60 – 100 ضربه را تولید می كند. S.A.Nتمام میوكارد عمل می كند و بنام

كه در جدار دهلیز راست و نزدیك به دریچه 3 لتی می باشند می رسند. A.V.Nاین موج به گره اینها 40 تا 60 ضربه در دقیقه ضربان سازی دارند.

در داخل دیواره بین دو بطن Right & left bundle branch امواج را بهA.V.N

فرستاده كه در انتها به شكل الیافی بنام تارهای ( رشته های ) پوركینج انتشار می یابد.

رهبری ضربان ساز قلب را بدست A.V.Nكار خود را خوب انجام ندهد معمولا گره S.A.Nاگر

می گیرد و اگر هر دو اختلال داشته باشند میوكارد ضربان سازی قلب را با سرعت كمتر از 40 ضربه در دقیقه بدست می گیرد.

: Angina Pectoris

درد حمله ای قفسه سینه كه با دردهای جلوی سینه با انتشار به دست ها و گردن مشخص می شود.

این درد ناشی از ایسكیمی، قابل برگشت و موقتی میوكارد است كه با افزایش نیاز میوكارد به اكسیژن شدت می یابد. درد با عرق سرد و حالت تهوع همراه بوده كه با استراحت بهبود و با شروع فعالیت آغاز می گردد.

هنگامی كه قطر عروق كرونر به كمتر از% 70 كاهش می یابد با فعالیتی كه نیاز به اكسیژن باشد بدلیل ناتوانی عروق كرونر در افزایش عبور دادن جریان خون، ایسكیمی ( زمانی است كه اكسیژن كم به سلولها می رسد سلول آزرده می شوند ولی در صورت رفع كمبود اكسیژن سلولها آسیب نمی بینند ولی اگر ایسكیمی ادامه یابد تبدیل به نكروز و مرگ سلول می شود. ) میوكارد و بدنبال آن درد قفسه سینه یا درد آنژین رخ می دهد.


علائم بالینی در آنژین صدری 3 ویژگی دارند :

1.محل درد :

در پشت استرنوم ( جناغ )، محدوده از فك تحتانی تا ناف، انتشار به دست چپ، شانه چپ و شست. 2.كیفیت درد:

درد از 30 ثانیه بیشتر و تا 10 دقیقه طول می كشد و یا بیش از 2 ماه ادامه داشته و تكرار می شود. درد منتشر در قفسه است و بیمار با دست باز یا مشت بسته فضای دردناك را نشان می دهد كه می یا علامت لوین گویند كه بصورت سوزش پشت جناغ و گاهی فشارنده و Levine signبه آن

تحت فشار است.

گفته می شود درد بدنبال فعالیت مانند فعالیت بدنی، عجله كردن، یا فعالیت جنسی و یا عوامل عاطفی مانند تنش روانی، خشم، ترس و یا خستگی بروز و با استراحت كاهش می یابد.

3.رابطه درد با فعالیت و استراحت و مصرف قرص زیر زبانیT.N.G

فعالیت باعث شروع ( نیاز به اكسیژن بیشتر و عدم توانایی تامین آن توسط كرونر تنگ شده ) و استراحت به علت كاهش نیاز به اكسیژن باعث رفع ایسكیمی و بهبود درد می شود.

قرص زیر زبانی تی.ان.جی باعث اتساع سیستمیك عروق شده و خونرسانی را بهبود می بخشد. ( از عوارض آن سر درد، احساس تنش در سر و افت فشار می باشد.) قرص زیر زبانی را هر 5 دقیقه یك عدد و تا 3 قرص و در صورت عدم بهبودی رسانیدن بیمار به پزشك و بیمارستان.

عوامل مساعد كننده :

سیگار و دود، دیابت شیرین، هیپرتانسیون، هیپركلسترومی، بیماری شریان كرونری و سابقه خانوادگی مثبت این شریان.

EKG:

نوار قلب زمانی ارزش دارد كه بیمار در حال درد باشد وقتی درد وجود دارد ایسكیمی نیز وجود دارد و بلعكس.

در لیدهای 1 و 3. تغییرات در موجTوST

یا آنژین صدری ناپایدار :Unstable Angina

همان حالت قبلی است اما :

درد افزایش یافته، زمانش طولانی تر شده و بیش از 20 دقیقه است، حملات مكرر بوده و فاصله زمانی حملات كوتاه شده و 3 حمله در روز یا بیشتر وجود دارد.

علتش این است كه عروق تنگتر و عبور خون كاهش یافته و در نتیجه اكسیژن دهی به عضله میوكارد كاهش می یابد و این فرایند غیر قابل برگشت است.

خیلی موثر نیست.T.N.Gبا فعالیت خیلی كم شروع و با استراحت بهبود نمی یابد و قرص

از نظر بالینی :

با افزایش درد در حال استراحت یا دردی كه به درمان طبی پاسخ نمی دهدمعلوم می شود. بیمار تكان نمی خورد و می گویند بیمار به تخت میخكوب شده است. در صورتی كه در سكته قلبی بیمار شدیدا بی قرار است.

در تمامی مراحلTسقوط می كند و یا تغییرات موج STقطعه ECGیا EKGدر نوار قلب

با ارتفاع زیاد است.Tوارونه یاTنوار قلب وجود دارد كه

جهت كنترل درد :

اینها استراحت مطلق باشند و با برانكار و یا صندلی چرخدار انتقال یابند.

داروها:

Nitroglycerin nitrostat

كه به این نامها وجود دا رد و بشكل nitrobid زیر زبانی ، قرص، آمپول. nitrolingual – spray

برای مصرف وجود علائم سینه ای و دستور پزشك مركز الزامی است.

موارد منع مصرف :

فشار خون سیستولیك كمتر از 90 میلی متر جیوه.

مشكوك به آسیب سر.

نكته مهم: 2 دقیقه بعد از دادن دارو فشار خون را مجددا كنترل می كنیم. 3 قرص زیر زبانی مصرف كرده باشد. برای مصرف این دارو لازم است :

1- فشار خون كنترل گردد

2- دستور مركز و موافقت پزشك

دارو را كنترل كنیمDose 3-

4- تاریخ انقضاء را كنترل كنید

5- بایستی بیمار هوشیار باشد

) را هنگام گذاشتن قرص زیر زبان داشته باشیدB.S.I6- دستكش (

7- بیمار باید بداند دارو زیر زبانی است و نباید قورت بدهد و دهانش را ببندد

دستورالعمل مراقبت اورژانس در سندروم های حاد كرونری :

1- راه هوایی باز شود 2- پاك كردن راه هوایی

3- درصورت نیاز وصل به ونتیلاسیون 4- استفاده از پالس اكسی متری

5- دادن اكسیژن 6- قرار دادن بیمار در حالت نشسته یا خوابیده

7- تجویز نیتروگلیسرین با توجه به علائم و دستور پزشك

8- بیمار را در وضعیت راحتی به بیمارستان منتقل كنید

9- ارزیابی مداوم را هر 5 دقیقه یكبار انجام دهیم

انفاركتوس حاد میوكارد : Acute Myocardial Infraction

زمانی رخ می دهد كه قسمتی از عضله قلب به دلیل كم رسیدن خون غنی از اكسیژن می

میرد. ( حاد به معنی ناگهانی، فوری. میوكارد یعنی عضله قلب انفاركتوس یعنی مرگ بافت.)

در این وضعیت یك گام بعد از آنژین صدری ناپایدار است.

میوكارد یك آسیب ایسكیمی غیرقابل برگشت میوكارد است كه بعلت كاهش ناگهانی جریان M.I

منبع: دانشگاه علوم پزشکی لرستاندرباره وبلاگ


مطالب آموزشی فوریت های پزشکی

مدیر وبلاگ : علی محمدی
نویسندگان
نظرسنجی
از مطالب وبلاگ راضی هستید؟


پیوندها
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات