فوریت های پزشکی
سایت آموزشی فوریت های پزشکی
صفحه نخست                 تماس با مدیر                    پست الکترونیک                   RSS                  ATOM
پوست وسوختگی

پوست بزرگترین ویكی ازپیچیده ترین اعضای بدن می باشد.با وجودیكسان بودن نمای ظاهری ،تفاوت زیادی بین ساختار وعملكردپوست در نواحی مختلف بدن وجود دارد.

گرچه درظاهر،پوست به عنوان سد حفاظتی بدن در برابر محیط بیرون می باشد،ولی ساختار و فیزیوتوژی پیچیده ای دارد.

پوست به عنوان یك بافر محیطی،بدن را دربرابر بسساری ازعوامل آسیب رسان شیمیایی(بدلیل نفوذ ناپذیری اپی درم)،تابشی(ازطریق پیگمانتاسیون)،عفونی(به واسطه نظارت ایمنی دقیق)ونیروهای فیزیكی تغییر شكل دهنده (به دلیل خاصیت انعطاف پذیری درم )محافظت می كند.

پوست عضو اصلی تنظیم درجه حرارت بدن بوده وقابلیت زیادی در حفظ یا توزیع حرارت دارد.

پوست در كف دست وپا جهت تحمل وزن ضخیم بوده در حالی كه درنوك انگشتان بیشترین تراكم عصب دهی حسی (جهت اعمال پیچیده)را دارد.

آناتومی وفیزیولوژی پوست:

پوست از سه لایه تشكیل شده است :: اپی درم - درم – هیپودرم

اپی درم::

اپی درم عمدتا از سلول تشكیل شده است وماتریكس خارج سلولی اندكی دارد.هریك از سلول های تشكیل دهنده اپی درم عملكرد حفاظتی ویژه ای دارند.

:(keratinocyte كراتینوسیت ها(

اینها سلول ای اصلی پوست بوده كه به عنوان سد مكانیكی عمل می كنند

دارای بیشترین فعالیت میتوزی هستند زمان انتقال از سلول های بازال تا ریزش سلول ها 40تا56 روز است.

سلول های لانگرهانس:

بعنوان سد ایمنولوژیك عمل می كنند این سلول ها ازمغز استخوان به اپی درم مهاجرت كرده وبه عنوان ماكروفاژپوستی عمل میكنند.

سلول های ملانوسیت:melanocyte

به عنوان محافظت ازپوست در مقابل اشعه عمل میكنند. به ازای هر 35كراتینوسیت ،1ملانوسیت در پوست وجود دارد.

ملانوسیت ها از تیروزین وسیستئین رنگدانه ای ملانین را سنتز میكنند.رنگدانه فوق به صورت ملانوزوم به انتهای زوائد دندریتی انتقال م یابند.

رنگ پوست به سرعت تولید ملانین،انتقال آن به كراتینوسیت ها وتخرب ملانوزوم بستگی دارد.فعالیت های فوق تحت تاثیر عوامل ژنتیكی ،پرتو ماوراءبنفش وهورمون هایی نظیراستروژن،هورمون محرك ملانوسیت ها می باشد.

درم:

یك شبكه پیچیده ازعروق خونی موجب تنظیم دمای بدن می شود.اجسامی به نام اجسام گلوموس وجود دارد كه كلافه ای ازشانت های شریانی- وریدی را شامل كه باز بودن آنها باعث افزایش چشمگیر جریان خون پوست می شود. این وضعیت از طرفی باعث برآورده شدن نیازهای تغذیه ای پوست شده و ازطرف دیگر قابلیت دفع گرمای اضافی را دارد.

اعصاب پوست:

اعصاب دهی حس پوست براساس توزیع درماتومی سگمان های نخاعی است.

این حس ها با فشار ،ارتعاش ولمس تحریك می شوند.و اعصاب موجود در فولیكول های مو وسلول های بازال با درد ،خارش ،حرارت ولمس تحریك می شوند.

غدد اكرین:

عرق تولید كرده در همه جای بدن پراكنده اند ولی در پوست كف دست وپا،پیشانی وزیربغل تراكم بیشتری دارند.

غدد سباسه ومو اغلب دركنار هم بوده و واحد پیلوسباسه را تشكیل می دهند. غدد آپوكرین درزیر بغل و ناحیه آنوژنیتال قرار دارند.

آسیب های پوست و بافت زیر جلدی:

آسیب های كه پیوستگی پوست وبافت زیر جلدی راتخریب می كنند می توانند به دنبال یك تروما ویا مواجهه های محیطی مختلف اتفاق بی افتد.

مواجهه های محیطی آسیب رسان شامل:: مواد سوزاننده ، درجه حرارت نامناسب ، فشار بیش ازحد یامستمر و رادیاسیون باشد.

آسیب های در پی تروما به پوست شامل::

تروماهای نافذ وغیر نافذ و نیروهای پاره كننده (لغزیذن بر روی یك سطح ثابت ) ، گزش ، وكنده شدن پوست می باشد.

گزش:

همه ساله 5/4 میلیون گزش اتفاق می افتد كه در كل 2درصد مراجعین به اورژانس راتشكیل می دهند.گاز گرفتگی شایع توسط انسان یاسگ ایجاد می شود وجدی ترین نوع گازگرفتگی ،آسیب مشت بسته clenched fist injury می باشد . زمانی است كه با مشت بسته به دندان های فردی ضربه وارد شود. این زخم ها كوچك بوده واگرمورد نامیده میfight bite میشود. و از آنجا كه طی نزاع توجه قرار نگیرند به علت انتقال میكروارگانیسم توسط دندان به داخل بافت می تواند خطرناك باشد.

شایع ترین گازگرفتگی حیوانی ناشی از گازگرفتگی توسط سگ می باشد كه نسبت به گزش انسانی آسیب بیشتری وارد می شود كه علت آن دندان های گرد سگ وفك قوی حیوان می باشد كه بیشتر از450پوند براینچ مربع فشار وارد می كندكه می تواند بافت های زیرین را تخریب كند .

مواجهه با مواد سوزاننده :

بسیاری از مواد قادر به آسیب رسانی به پوست هستند. این آسیب ها ناشی از مواد شیمیایی محیط –محلول های اسیدی یا قلیایی ویا آسیب های تروژنیك می باشند.

قلیاها كه غالبا به عنوان محلول های پاك كننده صنعتی وخانگی استفاده می شوند مسئول بیش از 15000مورد سوختگی سالانه در آمریكاست.

قلیاها بعد از نفوذ در اپی درم ودرم باعث صابونی شدن چربی ها شده كه این امر منجر به نفوذ عمقی ترو افزایش آسیب بافتی می شود.

سوختگی با قلیاها عمیق بوده وبایستی هرچه سریعتر درمان شوند. درمان رایج شستشو باآب جاری و حداقل 2ساعت است.

در مورد اسیدها وقلیاها بایستی به::

غلظت ، طول مدت تماس ، سطح تماس ومقدار و قابلیت نفوذ این مواد توجه نمود . در مورد اسید ها حداقل 15تا30 دقیقه شستشو با سرم نمكی یا آب جاری توصیه می شود.

در مواردی كه نشت عروقی در مجاورت شریان های بزرگ در ساعد یا ساق پا اتفاق بیفتد خطر آمپوتاسیون اندام وجود دارد.

درمان دراین موارد شامل:: دبریدمان اولیه می باشد.

گاولت :: برای نوزادان وبیماران سرطانی تكنیكی را تحت عنوان ریختن با فشار نرمال سالین ازراه پوست ارائه می دهد ، در این روش ابتدا از طریق یك برش كوچك در ناحیه موردنظر،كانولای كوچكی به داخل فرستاده و لیپوساكشن وسیع انجام می دهند . سپس نرمال سالین با فشار بر روی ناحیه ریخته می شود كه از طریق جراحات كوچك ایجادشده در پوست خارج می گردد. این روش در مراحل حاد می تواند مفید باشد. این روش در بیمارانی كه بعد از 24 ساعت مراجع می كنند مفید نیست.

در جه حرارت محیط :

پوست ممكن است در پی هیپر هیپوترمی آسیب ببیند.

هیپرترمی وآسیب پوست به دما ،طول مدت مواجهه متفاوت است .متعاقب انقعاد گرمایی بافت آسیب می بیند ودچار نكروز می شود.

هیپوترمی ( كمتر از35 درجه سانتی گراد ):: باعث آسیب انجمادی سریع بافت ها می شود، شدت این آسیب با زمان تماس وگرادیان دمایی درسطح پوست ارتباط دارد.

هیپوترمی شدید منجربه آسیب شدید ساختمان های عروقی شده ، پس باعث آسیب مستقیم سلولی و ترومبوواسكولار می شود.

مك كوئلی وهمكارانش پروتكل درمانی ویژه ای برای سرمازدگی مطرح كردند كه شامل:: گرم كردن مجدد وسریع ، تحت نظرگرفتن دقیق ، بالابردن وآتل بندی ، مایع درمانی روزانه ودبریدمان سریال می باشد.

زخم فشاری یا زخم بستر

زخم فشاری به دلیل فشار مستمر و بیش از حد بر بافت ایجاد میگردد. در مدل های حیوانی فشاری معادل 60میلیمترجیوه به مدت 1ساعت شامل تغییرات بافت شناسی قابل توجه شامل : ترمبوز وریدی ، دژنراسیون عضلانی ، و نكروزباف می باشد .

فشار نرمال شریانچه 32 ، مویرگ ها 20 ، و وریدچه ها 12 میلی لیتر جیوه است.

وقتی فردی می نشیند فشار وارده به توبروزیته ایسكیا ل می تواند به 300 میلی متر جیوه برسد و با دراز كشیدن

برروی تشك های استاندارد بیمارستانی فشار ساكرال می تواند بین 150-100 میلی متر جیوه تغییر كند.

افراد سالم وقتی در یك وضعیت ثابت قرار می گیرند به علت فشار، درد ایجاد می شود، پس همین درد باعث تغییر

وضعیت می شود. هنگام خوابیدن نیز این فرایند وجود دارد و فرد مرتبا جابجا می شود. در افرادی كه قادر به این

پاسخ دهی نیستند، نظیر پارا پلژیك ها ، بیماران بستری ، افراد در حالت كما ، افراد بی حركت، افرادی كه كاشكسی

عضلات دارند خطربیشتراست.

بافت های عضلانی در مقایسه با پوست نسبت به ایسكمی حساس ترند لذا نواحی نكروتیك معمولا عریض ترو

عمیق تر می باشند.در پی این فشار ، اختلالات خون رسانی و فرایند ایسكمی و نكروز، آسیب از عمق به سطح

می آید و ممكن است ابتدا یك تاول ظاهرو بعد از تخلیه تاول و پاره شدن آن زخم نكروتیك عمیق مشخص گردد .

درمان ::

شامل برطرف كردن فشار با استفاده از بالشتك ها و تخت های مخصوص ، تشك های بادی و تغییر

پوزیشن های مكرر می باشد. حمایت تغذیه ای جهت تسریع بهبود زخم ، ترمیم زخم ، دبرید مان زخم ، استفاده از فلاپ های موضعی عضلانی –پوستی با فاشیا ویا پوستی صورت می گردد.

توجه به نقاط حساس بدن (نواحی پاشنه، خاجی و دنبالچه ناحیه شانه ، پشت سر وگوش ها ،آرنج ها)

استفاده از تشك های مواج ، بالش های حاوی ژل ،باعث تقسیم فشار شده و میزان بروز زخم بستر را كاهش می دهد .

مواجهه با اشعه ::

منبع تشعشعات شامل حرارت صنعتی كه منجر به اسیب حاد می شوند. پرتو درمانی برای

درمان بدخیمی ها ،اسیب تابشی مزمن مانند اشعه فرابنفش خورشید می باشد. علاوه بر بروز ضایعات پوستی

،سندروم پوستی ناشی از رادیا سیون ،معمولا خونریزی های گوارشی ، سركوب مغزاستخوان و نارسایی ارگان های

مختلف رخ می دهد. قابل توجه ترین حادثه صنعتی مربوط به مواجهه با اشعه مربوط به كارخانه انرژی هسته ای

چرنوبیل در سال 1986 كه از بین 237 نفر مشكوك به مواجهه 54 نفر تظاهرات سندرم پوستی رادیاسیون را نشان

دادند.

علائم:شامل پوست خشك ،تلانژكتازی پوستی،خونریزی خطی زیر ناخن ،همانژیم ،اتروفی اپی درم

گراتوزمنتشر وفیبروز درم گسترده و تغییرات پیگمانی مشاهده گردید. بنظر می رسد كه این فرایند در پی تخریب و

انفجار راكتور های هسته ای ژاپن در اسفند ماه 1389 به مراتب شدیدتر وبا توجه تعداد زیاد مواجهین دارای ابعاد

وسیع تری باشد.

مواجهه با اشعه خورشیدی یا فرابنفش شایع ترین فرم مواجهه با اشعه است كه تنها طول موج های مهم در اتیولوژی

اسیب پوستی و سرطان ها در طیف فرابنفش قرار دارند لایه اوزون امواج فرابنفش با طول موج های كمتر از290نانومتر را جذب می كنندمی باشد. بنابراین تنها امواج یووه آ و یووه بی به زمین می رسندو یووه بی

مسئول خورشید سوختگی های حاد و نیز اسیب های مزمن پوستی است كه به دژنراتیو های بدخیمی منجر می گردد.

درمان این بدخیمی ها ی گوناگون عمدتا رادیو تراپی است.باتوجه به اساس رادیو تراپی (اثر روی سلول های سریع تكثیر شونده ) پوست و بافت زیر جلدی به طور بارز تحت تاثیر قرار می گیرند. وسعت اسیب سلولی به مقدار رادیاسیون ،دفعات تابش و نوع سلول درمان شده بستگی دارد.

منبع: دانشگاه علوم پزشکی لرستاندرباره وبلاگ


مطالب آموزشی فوریت های پزشکی

مدیر وبلاگ : علی محمدی
نویسندگان
نظرسنجی
از مطالب وبلاگ راضی هستید؟


پیوندها
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات